1-o-f-688ilin-mg-rabkor-gazety-udarnik-komsomolska-foto-1957g.-22-5-16-7sm-kopiya

1-o-f-688ilin-mg-rabkor-gazety-udarnik-komsomolska-foto-1957g.-22-5-16-7sm-kopiya